descriptionApache Ant library for S3
ownerThe Apache Software Foundation
last changeThu, 31 Mar 2022 15:49:59 +0000 (10:49 -0500)
shortlog
2022-03-31  Matt Bensondump unused code main
2022-03-31  Matt Bensontotal overhaul of SDK building
2022-03-31  Matt Bensoncleanup + javadoc
2022-03-31  Matt Bensonpublish-local
2022-03-31  Matt Bensonexclude prefixes where possible
2022-03-28  Matt Benson.gitignore
2022-03-28  Matt Bensonupgrade AWS SDK
2022-03-28  Matt Bensonenhancements
2022-03-19  Matt BensonProjectUtils to interface
2022-03-12  Matt Bensonfixup
2022-03-11  Matt Bensondocument s3:delete @refid
2022-03-11  Matt Bensonlog s3:delete @verbose
2022-03-11  Matt Bensonefficiency improvements
2022-03-10  Matt Bensonfirst cut of documentation
2022-03-10  Matt Bensonsupport Duration
2022-03-10  Matt Bensontweak
...
heads
6 months ago main